Církevní památky

Kostel sv. Petra a Pavla v Kunovicích
Společně s duchovním parkem je významnou kulturní památkou. Historie sahá do období vrcholného středověku, uvádí se rok 1235, kdy na tomto místě měl mít zázemí v podobě církevní stavby, farář královny Konstancie. Duchovní park je novodobou záležitostí, byl zbudován v roce 2006. Součástí je sousoší Ježíše Krista s apoštoly, které je dílem slovenského řezbáře Andreje Irši z Kátova.
Kontakt: Římskokatolická farnost Kunovice, Farská 1340, 686 04 Kunovice, tel.: 605853234,  www.farnostkunovice.cz

kostel s. Petra a Pavla, Kunovice

Kostel panny Marie Růžencové v Popovicích
Kostel je dominantou obce a byl vystaven v roce 1937 místo původní kaple za pouhé 4 měsíce.  Obec byla přifařena do Derfle (dnešního Uh. Hradiště – Sadů) až do roku 1913, kdy byla v Popovicích zřízena duchovní správa.

Kostel Panny Marie Ruzencove v Popovicich

Pohyblivý betlém v Popovicích
Součástí kulturního dědictví Popovic je pohyblivý betlém v kostele P. Marie Růžencové. V roce 1950 jej zhotovil a poprvé sestavil Antonín Potomák, čp. 39. Svými rozměry 3 x 4,5 m se řadí mezi největší lidové mystické celky sakrálního umění v regionu.
Betlém je možné navštívit každoročně od 25. 12. do 2.2. Provozní doba v soboty, neděle a svátky v době od 10 do 16 hodin.

MINOLTA DIGITAL CAMERA

Kaple sv. Ducha v Podolí
Základní kámen posvětil Jan Pavel II. při své kanonizační návštěvě v Olomouci 21. května 1995, kapli pak posvětil biskup mons. Josef Hrdlička 29. 10. 2006.  Výrazným prvkem architektonického návrhu je úzká a vysoká věž, která charakterizuje vertikálu duchovního prostoru a ukazuje na nutnost jít v duchovním životě vzhůru k Bohu, požehnání a svátosti. Architektura je koncipována v myšlence otevřené náruče.

Kaple sv. Ducha v Podolí

Kaple Panny Marie Růžencové v Podolí
Kaplička se zvonem byla postavená v roce 1909 na místě původní staré dřevěné zvonice, kterou nechal nařízením postavit Josef II. Jako zvonice byla využívána do roku 2006, kdy ji nahradily zvony na novém kostele – Kapli svatého Ducha. Nyní se ke zvonění využívá pouze při úmrtí někoho z obce – zvoní se tzv. umíráček.

kaplička panny marie růžencové

Kaple sv. Cyrila a Metoděje ve Veletinách
Od nepaměti stávala na návsi Veletin dřevěná zvonice. Její stáří nelze přesně určit, ale podle starých záznamů lze s určitostí potvrdit, že její původ sahal až do 16. století. V roce 1893 byla zvonice již ve špatném stavu a tato skutečnost přivedla obecní starší na myšlenku postavit novou kapličku. Po dohodě a schválení konsistoří v Olomouci byla z jara roku 1894 zahájena stavba nové zděné kapličky.  V den svátku svatých věrozvěstů  5.července roku 1894 byla ve Veletinách veliká slavnost. Za účasti občanů Veletin a věřících celé farnosti i okolních obcí byla kaplička vysvěcena a svatí Cyril a Metoděj se stali patrony kaple.

Veletiny,_kaple

Kostel Všech svatých v Hradčovicích
Pochází pravděpodobně z roku 1406, se svojí Křížovou cestou a dvěma bočními oltáři. K novějším úpravám patří svěcení nových zvonů z roku 1956: sv. Marek, Panna Maria, sv Antonín. V letech 1981 – 1985 proběhla oprava interiéru kostela: stávající oltář a presbytář upraveny podle nové liturgie, přeložení křížové cesty, restaurace kříže, sochy Panny Marie a sv. Terezie, postavení sakristie pozlacení svatostánku.

Kostel Hradčovice

Kaple Panny Marie Svatohostýnské v Drslavicích
Nachází se ve středu obce. V letech 2010–2011 proběhla její celková rekon­strukce, počátkem července 2011 pak bylo kapli znovupožehnáno při bohoslužbě.

kaplicka Drslavice

Kaple sv. Anežky České v Míkovicích
Základní kámen kaple byl položen 9. června 1940 a vysvěcena byla už 21. září 1941. Do věže byl zavěšen zvonek z bývalé zvonice. Nových zvonů se míkovičtí věřící dočkali až v současné době. Pořízeny byly z peněžních darů farníků a 14. listopadu 2004 je posvětil biskup Msgre. Josef Hrdlička. Menší nese název sv. Anežka Česká a větší sv. Cyril a Metoděj.

Kaple sv. Anežky České

Kostel Narození Panny Marie v Sadech
V historických pramenech se nachází zmínka o mariánské kapli, kterou vévoda Oldřich Korutanský daroval v roce 1247 velehradskému klášteru. Dle názoru některých historiků stála tato kaple v dnešních Sadech. V 15. století zde byl vybudován kostel, z něhož se dochovalo kněžiště s polygonálním závěrem a figurální výzdobou, zaklenuté žebrovou klenbou. V roce 1937 amatérský archeolog Antoš Horsák prozkoumal sklepy pod starou kostnicí. Kostel je jednolodní orientovanou stavbou s polygonálním závěrem kněžištěm, obdélnou sakristií na jižní straně kněžiště a čtyřbokou věží v průčelí. Je prohlášen kulturní památkou.

Digital Camera

Kaplička sv. Anny ve Véskách
Drobná stavbička na kamenných základech, o půdorysu asi 3 m x 2 m, z druhé poloviny 19. století. Rekonstrukce kapličky svaté Anny  proběhla v roce 2013.

2) Kaplička sv. Anny Vésky