Pro turisty

Toš vitajte v Dolním Poolšaví…

 

Mikroregion Dolní Poolšaví se nachází v jihovýchodní části České republiky, ve Zlínském kraji na území okresu Uherské Hradiště. Oblast se rozkládá na dolním toku řeky Olšavy na katastrech obcí Kunovice, Popovice, Podolí, Veletiny, Hradčovice, Drslavice a městských částí Uherského Hradiště – Sady, Vésky, Míkovice na ploše 7 450 ha, na nichž žije více než 12 000 obyvatel. Krajinný ráz mikroregionu je dán nivou řeky Olšavy náležící k Dolnomoravskému úvalu ohraničenou Prakšickou vrchovinou na severu a Hluckou pahorkatinou na jihu s v dáli se zdvihajícími kopci Bílých Karpat.
Oblast je typická svou pohostinností a vlídností, vínem, slivovicí a slováckým folklorem. Během roku se v obcích mikroregionu stále udržují zvykoslovné tradice – obchůzkou tříkrálovou počínaje přes fašank, vynášení Mařeny – Smrtky s jejím obřadním topením v potoce, které se dodnes traduje ve Veletinách, Hradčovicích, Drslavicích. Na obchůzku navazuje chození s létečky – ozdobenými májkami, šlahačková velikonoční obchůzka, stavění máje. Slavnost jízdy králů – dnes chráněná památka UNESCO se koná každý sudý rok v Kunovicích. Dožínkové slavnosti, konané na počest dobře sklizené úrody, pořádají Míkovice v jednom z posledních srpnových víkendů. Podzim je nejčastějším obdobím hodů, kdy se v průběhu měsíce září až listopadu konají ve většině obcí hody s právem. Slavnost vrcholí vozením berana, které je součástí sobotní (Sady), nedělní (Kunovice) nebo pondělí obřadní obchůzky (Míkovice). Předvánoční období je spojeno s mikulášskými obchůzkami, které se tradují ve všech obcích, stejně jako dodržování adventních tradic.
Na území Dolního Poolšaví se rozkládá několik zajímavých přírodních lokalit. Přírodní památka Olšava ležící mezi obcemi Podolí a Míkovice představuje poslední zbytek přirozeného neregulovaného koryta řeky Olšavy. Lokalita je zajímavá hlavně ze zoologického hlediska. V přírodním parku Prakšická vrchovina na pravém břehu řeky Olšavy se vyskytuje kriticky ohrožená kudlanka nábožná. Přírodní rezervace Rovná hora, která leží severně od Hradčovic, je tvořena loukami a pastvinami na silně svažitých pozemcích s bohatými výskyty ohrožených druhů hmyzu, zejména motýlů. Velmi vzácný je starobylý druh mravence, který je známý pouze z několika lokalit v Evropě. Přírodní památku Terasy tvoří bývalé terasovité sady ležící asi 0,5 km severovýchodně od Drslavic. Jedná se o lokalitu s bohatým výskytem teplomilných živočichů a rostlin. Konečně přírodní rezervace Vrchové – Chrástě leží necelé 2 km severovýchodně od Drslavic. Jedná se o stepní až lesostepní stráň přecházející v les, v níž žijí vzácné druhy rostlin a hmyzu.
Na území mikroregionu je bezpočet památek a významných míst pro každého návštěvníka. Nachází se zde významné lokality z dob Velké Moravy v Sadech, Hradčovicích a Drslavicích, vedle nich památkový domek v Kunovicích zachycující obraz běžného života dob dávno minulých. Vinné búdy ve Veletinách dotváří obraz vinařství nejsevernější vinařské podoblasti na Slovácku. Potomákovo muzeum lidových krojů v Popovicích se může pochlubit nejen unikátní sbírkou místních krojů, ale také dochovaným dobovým zařízením kuchyně nebo tzv. hodovým právem. V Podolí věří, že udržování tradic předků je součástí naší kultury, je tedy třeba usilovat o zachování tohoto odkazu i pro příští generace, proto zde vznikla půjčovna krojů. Z výšky je možné celé území shlédnout z rozhledny Lhotka v Hradčovicích, pro náročné areál Slováckého aeroklubu nabízí možnost vyhlídkových letů, tandemových seskoků či Balonové centrum prolet v horkovzdušném balonu.
Celá oblast je vhodná pro pěší turistiku i cykloturistiku, všechny obce jsou vybaveny cyklodpočivadly, turistickými mapami, na obecních úřadech nebo v informačním centru v Kunovicích je možné získat průvodce, mapy, propagační materiály a upomínkové předměty.

Mikroregion Dolní Poolšaví, svazek obcí, působící na tomto území byl založen v lednu 2005 za účelem ochrany společných zájmů v různých oblastech lidské činnosti a podpory cestovního ruchu na svém území.

Toš vitajte v Dolním Poolšaví!
Mikroregion Dolní Poolšaví
Nám. Svobody 361, 68604 Kunovice
www.dolnipoolsavi.cz, dolnipoolsavi@email.cz